Sao hạn và bài vị cúng giải sao hạn


Sao hạn và bài vị cúng giải sao
hạn


1.- Bảng Kê Các Sao gì Đối Với NAM GiớiCác Sao ? Các Số
Tuổi Nam Giới

1.-La Hầu 10 – 19
– 28 – 37 – 46 – 55 – 64 – 73- 82

2.-Thổ Tú 11 – 20
– 29 – 38 – 47 – 56 – 65 – 74- 83

3.- Thủy Diệu 12 –
21 – 30 – 39 – 48 – 57 – 66 – 75- 84

4.- Thái Bạch 13 –
22 – 31 – 40 – 49 – 58 – 67 – 76- 85

5.- Thái Dương 14
– 23 – 32 – 41 – 50 – 59 – 68 – 77- 86

6.- Vân Hớn 15 –
24 – 33 – 42 – 51 – 60 – 69 – 78 – 87

7.- Kế Đô 16 – 25
– 34 – 43 – 52 – 61 – 70 – 79- 88

8.- Thái Âm 17 –
26 – 35 – 44 – 53 – 62 – 71 – 80 – 89

9.- Mộc Đức 18 –
27 – 36 – 45 – 54 – 63 – 72 – 81 – 90

2.- Bảng Kê Các Sao gì Đối Với Nữ
Giới
Các Sao ? Các Số Tuổi Nữ
Giới

1.- Kế Đô 10 – 19 – 28 – 37 – 46 – 55 – 64 – 73-
82

2.- Vân Hớn 11 – 20 – 29 – 38 – 47 – 56 – 65 – 74-
83

3.- Mộc Đức 12 – 21 – 30 – 39 – 48 – 57 – 66 – 75-
84

4.- Thái Âm 13 – 22 – 31 – 40 – 49 – 58 – 67 – 76-
85

5.- Thổ Tú 14 – 23
– 32 – 41 – 50 – 59 – 68 – 77- 86

6.- La Hầu 15 – 24
– 33 – 42 – 51 – 60 – 69 – 78 – 87

7.- Thái Dương 16
– 25 – 34 – 43 – 52 – 61 – 70 – 79- 88

8.- Thái Bạch 17 –
26 – 35 – 44 – 53 – 62 – 71 – 80 – 89

9.- Thủy Diệu 18 –
27 – 36 – 45 – 54 – 63 – 72 – 81 – 90

(nếu cần tìm hiểu
thêm Sao và Hạn xin tìm đọc quyển Hạ từ trang 617 đến trang 662 của tác phẩm
Tìm Hiểu Tử Vi Đẩu Số và Địa
cùng tác giả Nguyễn Phú
Thứ).

 Ý nghĩa và Làm Thế
Nào Để Cúng Sao ?

   Chúng
ta đã biết tuổi thuộc Sao gì rồi ? Xin trích dẫn Ý Nghĩa và Phương Pháp Cúng Sao
như sau :

 Sao La
Hầu
   Là vì sao chánh thất kiến hung tai, cho nên năm nào
người có bị sao La Hầu, xem như năm đó bị xấu, nhưng Nam giới kỵ nhiều hơn Nữ
giới, nên đề phòng tháng Giêng và tháng 7. Người Nam giới có thể bị tranh chấp
rồi đưa đến đến cò bót nếu nặng, làm đau buồn trong gia-đình. Riêng Nữ giới lo
âu, buồn phiền hay bịnh hoạn hoặc sanh dưỡng khó khăn.

  Người ta chỉ bảo, nếu người bị sao La-Hầu, mỗi tháng
vào ngày mùng 8 âm-lịch dùng 9 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và
đốt 3 cây nhang, quay hướng chánh Bắc để khấn vái : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu
Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Sao Thổ Tú(cũng có người gọi sao Thổ Tinh)   Người
bị sao này thường kỵ tháng 4 và tháng 8, nên đề phòng kẻ tiểu nhơn, gia-đạo đưa
đến bất an và buồn phiền.
   Người ta chỉ bảo, nếu người bị sao Thổ Tú, mỗi tháng
vào ngày 19 âm-lịch dùng 5 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3
cây nhang khấn vái về hướng chánh Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức
Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Sao Thủy
Diệu
(cũng có người gọi sao Thủy
Tinh)
   Người bị sao này thường kỵ tháng 4 và tháng 8, giống
như Sao Thổ Tú, cho nên có sách viết : “Thổ Tú, Thủy Diệu tứ bát ai”. Nhưng xét
cho kỷ, người bị sao Thủy Diệu có kiết, có hung. Nếu người Nam giới đi làm ăn sẽ
khá và có lợi hơn Nữ giới.

  Người
ta chỉ bảo, nếu người bị sao Thổ Tú, mỗi tháng vào ngày 21 âm-lịch dùng 7 đèn
cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về
hướng chánh Bắc mà khấn vái : “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì sẽ
được nhẹ bớt phần nào.

Sao Thái Bạch(cũng có người gọi sao Kim Tinh)   Người
bị sao Thái Bạch thường kỵ tháng 5, tuy nhiên có kiết, có hung. Người Nam giới,
năm nay gia-đạo thăng trầm nên lo âu, nhưng có quới nhân giúp đỡ. Riêng người Nữ
giới thường bị đau ốm, nên ngừa tiểu nhân và đưa đến sự tranh
chap.

   Người ta chỉ bảo, nếu người bị sao Thái Bạch, mỗi
tháng vào ngày rằm (15) âm-lịch dùng 8 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh
trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái : “Tây Phương
Canh Tân Kim Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần
nào.

Sao Thái Dương   Năm
nay, người Nam giới có được sao Thái Dương xem như năm làm ăn tấn tới, đi xa có
tài lộc, an khang phát đạt vào tháng 6 và tháng 10.

 Người Nữ giới
thì trái lại, cho nên người ta chỉ bảo, mỗi tháng vào ngày 27 âm-lịch dùng 12
đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng
Đông mà khấn vái : “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ
bớt phần nào.

Sao Vân Hớn(cũng có người gọi sao Hỏa Tinh)   Là vì
sao hung tinh bị nhị bát khẩu thiệt tức tháng 2 và tháng 8 rất kỵ. Do vậy, người
bị sao này nên thận trọng lời nói, để tránh sự tranh chấp bất lợi đưa đến kiện
tụng cò bót.

  Người
ta chỉ bảo, nếu người bị sao Vân Hớn, mỗi tháng vào ngày 29 âm-lịch dùng 15 đèn
cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng
chánh Nam mà khấn vái : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì sẽ được
nhẹ bớt phần nào.

Sao Kế Đô   Là vì
sao tam cửu khóc bi ai, cho nên năm nào người có bị sao Kế Đô, xem như năm đó bị
xấu, nhưng Nữ giới kỵ nhiều hơn Nam giới, nên đề phòng tháng 3 và tháng 9. Bởi
vì, người ta thường nói : “Nam La Hầu, Nữ Kế Đô” để chỉ cái khắc kỵ của các sao
đối với phái nam hay phái nữ năm đó. Người Nam giới sanh hoạt bình thường, nếu
có việc gì xảy đến cũng tiền hung hậu kiết. Trái lại, người Nữ giới có thể bị
tranh chấp đưa đến cò bót hoặc nếu nặng hơn đưa đến bi ai trong gia đạo.

   Người
ta chỉ bảo, nếu người bị sao Kế Đô, mỗi tháng vào ngày 18 âm-lịch dùng 21 đèn
cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng
chánh Tây mà khấn vái :”Thiên Cung Phân Vỹ Kế Đô Tinh Quân” , thì sẽ được nhẹ
bớt phần nào.

Sao Thái
Âm
   Người có sao này được kiết tinh, làm ăn phát đạt, mọi
chuyện hạnh thông vào tháng 9. Tuy nhiên tháng 11 âl kỵ sanh đẻ cho Nữ giới hay
bịnh hoạn Nam giới. Bởi vì, sao này cửu kiết thập nhứt
ác.

 Người ta chỉ
bảo, nếu người bị sao Kế Đô, mỗI tháng vào ngày 26 âm-lịch dùng 7 đèn cầy (nến),
hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chánh Tây mà
khấn vái : “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần
nào.

Sao Mộc
Đức
(cũng có người gọi sao Mộc
Tinh)
   Người có sao này cũng được kiết tinh như sao Thái Âm,
làm ăn phát đạt, có tài lộc cho nên việc dựng vợ gã chồng cho các con cũng tốt,
mọi chuyện hạnh thông.
Đặc-biệt, vào
tháng Chạp thì rất tốt. Bởi vì, sao “Mộc Đức thập nhị trùng lai”. Tuy nhiên,
người Nam giới hay đau mắt và người Nữ giới cũng hay đau máu
huyết.

   Người ta chỉ bảo, nếu người bị sao Mộc Đức, mỗi
tháng vào ngày 25 âm-lịch dùng 20 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và
đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái : “Đông Phương Giáp Ất Mộc
Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Chúng ta đã thấy Ý Nghĩa và Phương
Cách Cúng Sao hằng năm, để mọi người xem coi rớt vào sao kiết hay sao hung, cho
nên năm nào sao tốt thì an tâm, còn năm nào sao xấu thì lo lắng để cúng sao.
Nhưng thiết nghĩ, người biết thương người như thể thương thân, thì dù có bị sao
hung đi nữa cũng bình an tự tại, sẽ có đời sống bình-an và hạnh phúc, còn trái
lại người không biết thương người như thể thương thân, thì dù có được sao kiết
chăng nữa cũng không an cư lạc nghiệp, bởi vì sự tranh chấp ham danh đoạt lợi
thì sẽ đưa đến đời sống bất an như
thường.

Trong việc khởi công xây dựng các tuổi nên xem
xét thêm để áp dụng :

Gặp sao Thái
Bạch sau tháng 5 thì Cất nhà tốt không
phạm

Gặp sao La Hầu
sau tháng 7 thì Cất nhà tốt không
phạm

Gặp sao Thái Âm
sau tháng 8 thì Cất nhà tốt không
phạm

Gặp sao Kế Đô
sau tháng 9 thì Cất nhà tốt không
phạm

Gặp sao Thủy
Diệu  sau
tháng 10 thì Cất nhà tốt không
phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0585662660
Liên hệ